AS TKM KING ANDMEKAITSETINGIMUSED


AS TKM King (edaspidi nimetatud TKM King) andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel AS TKM King töötleb oma klientide isikuandmeid. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikust klientide suhtes, kes külastavad AS-ile TKM King kuuluvaid ABC King ja SHU kauplusi ning veebilehti www.abcking.ee ja www.shu.ee.   

TKM Kinga kauplustes kehtib Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ettevõtete (Selver, Kaubamaja, ABC King, SHU, I.L.U. ja L'Occitane kauplused) püsikliendiprogramm Partnerprogramm ning juhul, kui Te registreerite ABC King ja SHU kaupluste ning www.abcking.ee ja www.shu.ee külastamisel oma Partnerkaardi, siis kohalduvad Teie isikuandmete töötlemisele Partnerprogrammi tingimused.

Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad veebilehtedel www.abcking.ee ja www.shu.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes TKM Kinga andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected]

1. AS TKM King kui isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS TKM King, registrikood 10256976, aadress Pärnu mnt 238 Tallinn 11624, e-post [email protected]. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda TKM Kinga andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected].  

TKM King on Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kontserni kuuluv jalatsikaupluste kett, millele kuuluvad ABC King ja SHU kauplused üle Eesti ning veebilehtedel www.abcking.ee ja www.shu.ee asuvad e-poed.

2. Andmekaitsetingimuste ulatus

TKM Kinga andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad ABC King ja SHU kaupluseid ning veebilehti www.abcking.ee ja www.shu.eevõi sooritavad ostu ABC King ja SHU kauplustest ning e-poodidest. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad TKM Kingale isikuandmeid sisaldava pöördumise.

TKM Kingas kehtib Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ettevõtete (Selver, Kaubamaja, ABC King, SHU, I.L.U. ja L'Occitane kauplused) püsikliendiprogramm Partnerprogramm ning ABC King ja SHU kauplustes ning e-poodides Partnerkaardi registreerimisel kohalduvad Partnerkaardi kasutaja isikuandmete töötlemisele Partnerprogrammi tingimused.

3. Mille alusel TKM King isikuandmeid töötleb?

TKM King kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud TKM Kingale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud).
 • Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik TKM Kinga ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping TKM Kingast kaupade ostmisel).
 • Seaduse alusel ehk TKM King töötleb isikuandmeid TKM Kingale seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt riigiasutuste päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses jms).
 • Õigustatud huvi ehk TKM King töötleb isikuandmeid TKM Kinga õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine, isikuandmete profiilianalüüs).  Õigustatud huvi alusel töötleb TKM King isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja - vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes TKM Kinga andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected].

Juhul kui TKM King vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete TKM Kingale edastamisest, siis on TKM Kingal õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

4. Millistel eesmärkidel TKM King isikuandmeid töötleb?

TKM King töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • otseturundus
 • tarbijaharjumuste uurimine
 • teenuste haldamine ja arendamine
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 • müügistatistika koostamine
 • isikute ja vara kaitse
 • õigusnõuete menetlemine
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

TKM King lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul kui TKM King kavatseb kogutudisikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab TKM King enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

5. Milliseid isikuandmeid TKM King töötleb?

TKM King kogub ja töötleb ABC Kinga ja SHU kaupluste ning veebilehtede www.abcking.ee ja www.shu.ee külastamisel järgmiseid isikuandmeid:

 • ABC Kinga ja SHU kaupluste külastamisel kogub ja töötleb TKM King isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olevale videosalvestisele jäänud isikuandmeid.
 • www.abcking.ee ja www.shu.ee veebilehe külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida TKM Kingale veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (nt IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms).
 • e-poest ostmisel registreeritakse Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning juhul, kui see on vajalik kauba Teile kohale toimetamiseks, siis ka Teie postiaadress.
 • TKM Kingale pöördumise edastamisel töödeldakse antud pöördumises sisalduvaid isikuandmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefon jms).
 • Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb TKM King ainult juhul, kui Teiega on TKM Kinga poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud Teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole.

TKM King töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

TKM Kinga kauplustes ja e-poodides Partnerkaardi registreerimisel kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid vastavalt Partnerprogrammi tingimustes toodud ulatusele.

6. Isikuandmete töötlemise tähtaeg

TKM King töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt ABC King ja SHU kaupluste ning veebilehtede www.abcking.ee ja www.shu.ee külastamisel. TKM King töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik TKM Kinga ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:

 • e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed - 3 aastat arvates ostu sooritamisest.
 • ABC King ja SHU kaupluste videosalvestised - 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.
 • Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused - 3 aastat arvates TKM Kinga poolt lõpliku vastuse edastamisest.
 • Tarbijamängude ja loosimiste tulemused - 1 aasta arvates võitjate väljakuulutamisest.
 • Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed - 3 aastat arvates menetluse lõppemisest.

Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

Juhul kui Teil on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, palun pöörduge TKM Kinga andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected].

7. Teie isikuandmete edastamine

TKM King võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad TKM Kingalt vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, turva- ja videovalve teenuse pakkumine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult TKM Kingalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on TKM Kingal õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

TKM Kinga volitatud töötlejate nimekirjaga on Teil võimalik tutvuda siin.

8. Otseturundus ja rahulolu-uuringud

TKM King võib Teie nõusoleku alusel kasutada Teie poolt Partnerprogrammi raames edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Sellisel juhul tegutseb TKM King isikuandmete volitatud töötlejana Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kui Partnerprogrammi isikuandmete vastutava töötleja juhiste kohaselt.

Juhul, kui Te ei soovi enam TKM Kinga otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või tehes seda Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas veebilehel www.partnerkaart.eevõi pöördudes Selveri või Kaubamaja klienditeenindusse. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

9. Videosalvestused

TKM Kinga kauplustes ABC King ja SHU on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on TKM King. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

10. Kuidas TKM King Teie isikuandmeid kaitseb?

TKM King kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

11.Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida TKM Kingalt Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas.  

Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt TKM Kinga andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil [email protected]. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

TKM Kingal on õigus Teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest. TKM Kingal on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. TKM Kingal on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui TKM Kingal ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab TKM King viivituseta ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

12. Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et TKM King rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

13. Küpsiste kasutamine

Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehtedel www.abcking.ee ja www.shu.ee on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

14. Isikustamata andmete töötlemine

Veebilehtede www.abcking.ee ja www.shu.ee külastamisel võib TKM King koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. TKM King töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

15. Profileerimine

TKM King võib kasutada Teie Partnerkaardiga seotud isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Sellisel juhul tegutseb TKM King isikuandmete volitatud töötlejana Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kui Partnerprogrammi isikuandmete vastutava töötleja juhiste kohaselt. TKM King ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

16. Andmekaitsetingimuste muutmine

TKM Kingal on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad veebilehtedel www.abcking.ee ja www.shu.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes TKM Kinga andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected].